Η πρόταση Λίπανσης της Yara για το Κριθάρι

Η λίπανση στο κριθάρι αποτελεί βασικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για το κριθάρι και θα πρέπει να παρέχονται στην καλλιέργεια σε συγκεκριμένες ποσότητες. Το κριθάρι εμφανίζει διαφορετικές ανάγκες σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του και η λιπαντική τακτική που θα ακολουθήσουμε αποσκοπεί στο να παρέχουμε τα στοιχεία αυτά στην καλλιέργεια τη στιγμή που τα χρειάζεται και στις απαιτούμενες ποσότητες για την υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας της.

Βασική Λίπανση Κριθαριού

Σε γενικές γραμμές, τα κριθάρια καλλιεργούνται σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.

Το άζωτο που χορηγείται στην καλλιέργεια κατά τη βασική λίπανση αποσκοπεί στο να στηρίξει τις ανάγκες των φυτών μέχρι και το στάδιο του αδελφώματός τους. Για το λόγο αυτό οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται στη βασική λίπανση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 3-4 μονάδες/στρ. Στις περιπτώσεις που η προηγούμενη καλλιέργεια είναι ψυχανθές ή άλλο φυτό πλην σιτηρών, συστήνεται να εφαρμόζεται η μικρότερη δόση στη βασική λίπανση του αζώτου. Στα αμμώδη εδάφη συστήνεται η μεγαλύτερη τιμή, ενώ στα αργιλλώδη η μικρότερη.

Κατά τη βασική λίπανση του κριθαριού χορηγείται το 40-50% (ή 30-40%) της συνολικής ποσότητας του αζώτου που απαιτεί η καλλιέργεια και ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου (όπου απαιτείται). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σύνθετοι τύποι λιπασμάτων εμπλουτισμένοι με άζωτο – φώσφορο και ιχνοστοιχεία, ή άζωτο – φώσφορο – κάλιο και ιχνοστοιχεία.

Το YaraMila STAR PLUS παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο σε ισορροπημένες αναλογίες που ενισχύουν τη σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη και λειτουργία των φυτών.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του YaraMila STAR PLUS είναι ότι: 

 • Προωθεί το γρήγορο φύτρωμα της καλλιέργειας
 • Προσφέρει μια ισορροπημένη παροχή αζώτου μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των φυτών
 • Ευνοεί τη δυνατή εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι με τη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήματος. Το YaraMila SΤΑR PLUS  χάρη στην τεχνολογία των πολυφωσφοριτών και του P-Extend, που διαθέτει μόνο η Yara, εξασφαλίζει τη συνεχόμενη παροχή φώσφορου μέχρι και το στάδιο της ανθοφορίας των κριθαριών
 • Προωθεί την έκπτυξη περισσότερων αδελφιών ανά φυτό, βάζοντας έτσι τις βάσεις για μια μεγάλη παραγωγή,
 • Το κάλιο που περιέχει ισχυροποιεί τα φυτά, κάνοντάς τα πιο ανθεκτικά στις συνθήκες του χειμώνα αλλά και στις ασθένειες που μπορεί να τα προσβάλλουν.

Επιφανειακή Λίπανση Κριθαριού

Μετά το τέλος του χειμώνα και μόλις οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος ανέβουν, το κριθάρι αρχίζει και πάλι την έντονη δραστηριότητά του. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με το τέλος του αδελφώματος και την έναρξη του καλαμώματος των φυτών (ανάπτυξη βλαστών).

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο του βιολογικού κύκλου των φυτών, καθώς εδώ γίνεται η ανάπτυξη του στελέχους, η αύξηση της φυλλικής επιφάνειας, η ανάπτυξη της ρίζας και οι καταβολές του μεγέθους του στάχεος (αριθμός σειρών - κόκκων στο στάχυ).

Το άζωτο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που απαιτείται σε όλα αυτά τα στάδια, έχοντας θετική επίδραση στα τελικά συστατικά της παραγωγής (αριθμός κόκκων επί του βάρους των κόκκων).

Το άζωτο, είναι επίσης ένα στοιχείο που επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόκκων και κυρίως την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης.

 • Για τη βιομηχανία παραγωγής ζύθου, η υψηλή περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη είναι μη επιθυμητό χαρακτηριστικό αφού μειώνεται το εκχύλισμα βύνης και η διαύγεια της μπίρας.
 • Για την παραγωγή ζωοτροφών τόσο οι μεγάλες αποδόσεις παραγωγής όσο και οι αυξημένες τιμές πρωτεΐνης είναι επιθυμητά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν.

Γίνεται φανερό πως η σωστή διαχείριση της ποσότητας του αζωτούχου λιπάσματος, της μορφής του αλλά και του χρόνου εφαρμογής, είναι βασικής σημασίας για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Οι ποσότητες του αζώτου που προστίθενται επιφανειακά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7-8kg/στρ γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης της πρωτεΐνης και πλαγιάσματος των φυτών.

Η επιφανειακή λίπανση του κριθαριού στην Ελλάδα, καθορίζεται ανάλογα με τη δυνατότητα που μας δίνει ο καιρός να μπούμε στο χωράφι και το στάδιο που βρίσκονται τα φυτά.

Όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο της αρχής – μέσου αδελφώματος μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ των αζωτούχων λιπασμάτων YaraVera AMIDASYaraBela EXTRAN 33,5YaraBela SULFAN.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί στην επιφανειακή λίπανση των σιτηρών και παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και θείο, στην ιδανική αναλογία, για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και τη βελτίωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.

To YaraBela EXTRAN 33,5 είναι ένα λίπασμα ανώτερης ποιότητας που διασφαλίζει τη γρήγορη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια, ενώ το YaraBela SULFAN περιέχει άζωτο, ασβέστιο και θείο, θεμελιώδη στοιχεία για το γέμισμα του κόκκου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών στις διάφορες ασθένειες και το πλάγιασμα.

Όταν, λόγω του καιρού η εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης καθυστερεί και προχωράμε προς το τέλος του αδελφώματος, θα πρέπει να επιλέγεται ένα λίπασμα εκ των YaraBela SULFAN ή YaraBela EXTRAN 33,5.

 

Διαφυλλική λίπανση στο κριθάρι

Στην καλλιέργεια του κριθαριού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα ιχνοστοιχεία μαγγάνιο, ψεδάργυρος και χαλκός. Τα ιχνοστοιχεία αυτά, ιδιαίτερα σε αλκαλικά εδάφη, δεσμέυονται και είναι μη διαθέσιμα. Γι’ αυτό το λόγο, από το στάδιο του αδελφώματος όπου η απορρόφηση των συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων αυξάνεται, το YaraVita GRAMITREL θα καλύψει τις ανάγκες της καλλιέργειας ώστε να μη χαθεί μέρος της απόδοσης που μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη αυτών των θρεπτικών στοιχείων. Τα πλεονεκτήματα του YaraVita GRAMITREL είναι: η περιεκτικότητά του σε σημαντικά ιχνοστοιχεία για τα σιτηρά, η εύκολη αναμιξιμότητά του με τα περισσότερα διαφυλλικά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά καθώς και η αποτελεσματικότητά του σε μικρή δοσολογία.

Για την ενίσχυση των φυτών, την ανάκαμψή τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, την αύξηση της απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και την αντιμετώπιση συνθηκών που καταπονούν την καλλιέργεια η Yara προτείνει το YaraVita OPTITRAC. Το YaraVita OPTITRAC είναι ένας βιοδιεγέρτης τεχνολογίας Biotryg που βασίζεται σε εκχυλίσματα φυκιών Ascophyllum nodosum, αμινοξέα, βιταμίνες, πολυσακχαρίτες, οργανικά οξέα και σακχαρο-αλκοόλες. Το YaraVita OPTITRAC συνδυάζεται με άλλα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά και είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα tankmix.com για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των YaraVita μεταξύ τους, καθώς και με διάφορα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της αγοράς.

Η στρατηγική της Yara στη διαχείριση του αζώτου με επιφανειακές εφαρμογές

 • εξασφαλίζει την έκπτυξη περισσότερων αδελφιών ανά φυτό,
 • αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας,
 • αυξάνει τον αριθμό των στάχεων ανά στρέμμα,
 • επηρεάζει θετικά τον αριθμό και το μέγεθος των κόκκων ανά στάχυ,
 • αυξάνει το βάρος των κόκκων,
 • βελτιώνει την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης στους κόκκους.

Η σωστή στήριξη όλων των φάσεων ανάπτυξης των φυτών είναι σημαντική, αφού καθεμία συμμετέχει στον καθορισμό των συστατικών της απόδοσης και της ποιότητας της τελικής παραγωγής.

Η λίπανση του κριθαριού – Βυνοποιήσιμες ποικιλίες

Το κριθάρι αποτελεί το ιδανικό δημητριακό για βυνοποίηση και παραγωγή μπίρας. Η ποιότητα του κριθαριού που θα παραχθεί καθορίζεται από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ζύθου. Τα κριθάρια που καλλιεργούνται για τη χρήση αυτή είναι ποικιλίες δίστιχες και εξάστιχες, με τις δίστιχες να θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες για βυνοποίηση.

Στις ελληνικές συνθήκες, οι ποικιλίες κριθαριού που καλλιεργούνται για βυνοποίηση, φαίνεται πως μπορούν να αξιοποιήσουν:

 • Άζωτο από 8-11 Kg/στρ.
 • Φώσφορος από 4-6 Kg/στρ.
 • Κάλιο από 6-10 Kg/στρ.
 • Θείο από 1-3 Kg/στρ.

Όπως είναι φυσικό το κάθε χωράφι θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους, το ιστορικό των καλλιεργειών, τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας και την τελική απόδοση που επιδιώκουμε, γι’ αυτό η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι καθοριστική στη διαμόρφωση των κατάλληλων προτάσεων λίπανσης.

Η λίπανση του κριθαριού – Κτηνοτροφικές ποικιλίες

Η υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας σε συνδυασμό με τις αυξημένες πρωτεΐνες στους κόκκους, αποτελούν στόχο της λιπαντικής τακτικής που θα ακολουθήσει ο παραγωγός. Η λίπανση αποτελεί βασικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Στις ελληνικές συνθήκες, οι ποικιλίες κριθαριού που καλλιεργούνται για ζωοτροφή, φαίνεται πως μπορούν να αξιοποιήσουν

 • Άζωτο από 10-12 Kg/στρ.
 • Φώσφορος από 4-6 Kg/στρ.
 • Κάλιο από 6-10 Kg/στρ.
 • Θείο από 1-3 Kg/στρ.

Όπως είναι φυσικό το κάθε χωράφι θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους, το ιστορικό των καλλιεργειών, τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας και την τελική απόδοση που επιδιώκουμε, γι’ αυτό η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι καθοριστική στη διαμόρφωση των κατάλληλων προτάσεων λίπανσης.